Stichting Nepalfonds

Het Nepalfonds is het Nederlandse ontwikkelingsfonds voor Nepal dat zich richt op de verbetering van de levensomstandigheden van Nepalezen die leven onder en rond de armoedegrens, op slachtoffers van fysiek, psychisch en emotioneel geweld en op het bestrijden van ongelijkheid. Het gaat om mensen aan de rand van de Nepalese samenleving, die dagelijks worstelen om te overleven, strijden tegen verslaving en/of ziekte. 
Het Nepalfonds zal projecten starten en ondersteunen die aan de verderop omschreven criteria voldoen en meetbaar en duurzaam bijdragen aan de door haar gestelde doelstellingen.

Het Nepalfonds geeft niet zozeer geld: het investeert in de toekomst van individuen, groepen en gemeenschappen in Nepal met als beoogd doel hun levens in elk opzicht duurzaam te verbeteren.

Missie

Het Nepalfonds streeft naar een toekomst voor Nepal zonder armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Daar staan en gaan we voor. Het bieden van kansen aan kansarme Nepalezen, in het bijzonder aan vrouwen en kinderen staat centraal. Naast goed onderwijs (scholing, bijscholing en/of omscholing) wordt er geïnvesteerd in (betere) huisvesting, optimale (geestelijke) gezondheidszorg, werkgelegenheid en een oudedagsvoorziening voor de genoemde doelgroepen. 


Nepal behoort tot de 10 armste landen ter wereld met een gemiddeld jaarinkomen van US$ 400,- . Ruim 55% van de bevolking moet rondkomen van minder dan US$ 1,25 per dag, het ontwikkelingsniveau is laag. De geletterdheid van de bevolking is gering (43% van de volwassen Nepalezen is analfabeet) en 80% van de bevolking probeert via landbouw rond te komen.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het leveren van bijdragen -in welke vorm dan ook- aan:

• • de verbetering van leefomstandigheden van kansloze en kansarme Nepalezen in Nepal;
• • het verrijken en verbreden van het ontwikkelingssamenwerkingsklimaat voor Nepal in Nederland;
• • het bevorderen van de samenwerking tussen ontwikkelingshulporganisaties in Nederland.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het selecteren van projecten die binnen haar doelstelling en aan onderstaande criteria voldoen en ten behoeve van deze projecten fondsen te werven:


Professionalisering

De professionalisering van Nepalfonds zal enerzijds afhangen van het werven van (nieuwe) fondsen. Anderzijds zal de beschikbare tijd en inzet van de betrokkenen van essentiële invloed zijn op het ingezette professionaliseringsproces. Als laatste vormt de bereidheid tot samenwerking door andere organisaties een kernelement in de professionalisering. 
Het klimaat voor fondsenwerving in Nederland is op dit moment minder gunstig dan voorheen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stagnerende economie. Enerzijds heeft dit invloed op bedrijven die als eerste bezuinigen op hun sociale investeringen, waaronder de goede doelen. Anderzijds heeft het invloed op vermogende particulieren die hun vermogen hebben zien afnemen door een dalende aandelenmarkt. Nepalfonds is een kleine organisatie met relatief weinig naamsbekendheid. Dit maakt het werven van fondsen minder makkelijk.

Public Relations

De kracht van de Stichting is geworteld in Nepal en zal dit stelsel actief laten groeien om verder te verankeren in de Nepalese samenleving. Het is van cruciaal belang dat de Stichting in de harten gesloten wordt en blijft van de mensen die voor de stichting actief zijn (van donateur tot professional) en van alle mensen in Nepal die door de geselecteerde projecten ondersteund worden in het verbeteren van hun leefsituatie/-omgeving.

Samenwerking

Het Nepalfonds is een samenwerkingsverband van een groot aantal Nepalese organisaties in Nederland die de handen ineen hebben geslagen om via krachtenbundeling  op te komen voor kansarme Nepalezen in Nepal.