• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Rural Development Program

In de visie van het Nepalfonds zal zo’n oplossing slechts kans van slagen hebben in de vorm van een integrale aanpak van de problemen op dorpsniveau. Deze integrale aanpak betreft zes aandachts­gebieden:

Het is de samenhang tussen deze aandachtsgebieden die een integrale aanpak noodzakelijk maken. Als voorbeeld: rookloze ovens voorkomen de houtkap die nodig is voor de huisvuurtjes. Met als resultaat dat er minder long- en ademhalingsproblemen ontstaan en de erosie als gevolg van de ontbossing wordt tegengegaan waardoor de aarde wegspoelt en er minder gewassen verbouwd kunnen worden. Of: een gereguleerde watertoevoer van voldoende kwaliteit leidt tot hogere gewasopbrengsten en minder ziektes. Et cetera.

 

 

Biologische landbouw

Veel gebieden in Nepal kenmerken zich door een heel kwetsbaar natuurlijk evenwicht. Dat vraagt om een uitermate zorgvuldige manier van landbouw bedrijven. Waarbij kunstmatige ingrepen vérgaande en onbedoelde gevolgen kunnen hebben. En laten we voorkomen dat Nepal in de valkuilen terecht komt, die we in Nederland hebben ervaren.
De uitdaging ligt in andere toepassingsvormen van landbouw, zoals wisselteelt of in andere gewassen zoals tomaten en quinoa. Maar ook in de verwerking van de producten tot houdbare producten zoals chutney en sappen. Dit laatste maakt producten vervoerbaar op de rug van de pakezels, die de producten in karavanen over de ezelpaden naar de markten in de grotere plaatsen kunnen vervoeren.
Op deze manier biedt de biologische landbouw een economisch toegevoegde waarde voor de dorpen op het platteland.

 

 

Biologische veeteelt

De veeteelt in Nepal zal altijd kleinschalig van karakter blijven. Nepal ligt niet aan zee waardoor een betaalbare bulkaanvoer van veevoer niet mogelijk is. Daarnaast is landbouwgrond primair bedoeld om de mensen te voeden en zou grootschalige veeteelt ten koste gaan van het beschikbare potentieel nutriënten. Waarmee bovendien het risico van resistente antibiotica wordt voorkomen.
Toch biedt de kleinschalige biologische veeteelt zeker perspectief. Met andersoortige vormen van pluimvee-, geiten-, varkens-, bijen- en konijnenhouderijen en door het gebruik maken van andere rassen dan thans gebruikelijk is, is zeker een meerwaarde te behalen. Dit in combinatie met het produceren van houdbare producten, zoals kaas, worst, advocaat en honing kan de biologische veeteelt een economisch toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de huidige situatie.

 

 

Waterkwaliteit en -kwantiteit

In veel gebieden van Nepal is voldoende water aanwezig, echter lang niet altijd in de vorm van een gelijkmatige aanvoer en van de noodzakelijke kwaliteit. Met het reguleren van de bestaande waterstromen en/of de aanleg van waterpompen kan een beheersbare wateraanvoer worden gerealiseerd die geen gevaar voor de volksgezondheid meer hoeft op te leveren.
In veel gevallen behoeft een gereguleerde aanvoer weinig investeringen, bijvoorbeeld door het gebruik van touwpompen. Bovendien bieden deze pompen aan families vaak de mogelijkheid tot de irrigatie van meer landbouwgrond dan op de traditionele wijze mogelijk is.

 

 

Duurzame energie

Het gaat hierbij om energievormen zoals biogas, zonnecollectoren, windmolens en waterkracht­turbines. Dit om de alsmaar voortschrijdende houtkap en de daarmee gepaard gaande ontbossing tegen te gaan. Weliswaar is er in delen van Nepal elektriciteit aanwezig, maar veelal niet de gehele dag. Zelfs niet in een stad als Kathmandu.
Veel vormen van de opwekking van duurzame energie kosten relatief weinig – zeker als dit op dorpsniveau wordt aangepakt. Dit laatste heeft bovendien een belangrijk nevenvoordeel: het biedt de mogelijk om de landbouwproducten te verwerken tot houdbare producten, die later vermarktbaar zijn.

 

 

Betere scholing

Het basisonderwijs in Nepal is kwantitatief redelijk goed geregeld al moeten de kinderen op het platteland vaak wel een heel eind naar school lopen.
Er is echter nog een hele grote winst te behalen door de invoering van andere lesmethodes, die meer gericht zijn op begrijpend onderwijs. Ondersteuning van met name de private scholen in de vorm van bijscholing van de onderwijzers door middel van nieuwe lesmethoden zal hier een oplossing zijn.
Naast scholing is het verder ontwikkelen van vakmanschap op bepaalde gebieden ook belangrijk. Hiervoor zou er ondersteuning kunnen komen in de vorm van gerichte trainingen van met name handwerk­mensen als smeden en metselaars. Bijvoorbeeld voor het vervaardigen van touwpompen en biogasinstallaties.

 

 

Preventieve gezondheidszorg

In Nepal lopen er diverse projecten op het gebied van gezondheidszorg, zoals moeder-en-kind-zorg, tandheelkunde en oogkunde. In de totale samenhang van de zes aandachtsgebieden kan hierbij op eenvoudige wijze worden aangehaakt om de dorpsbewoners duidelijk te maken wat de voordelen zijn van het gebruik van andere energiebronnen dan hout, de voordelen van schoon water en van gevarieerder voedsel, et cetera.

 

ANBI logo
Corona Actie Nepal